تحقیق راهنمای ساخت گلخانه

دسته بندي : کارآفرینی » کشاورزی
فهرست

مقدمه. 9

مهمترین پارامترهای فشار 9

تعریف گلخانه. 12

انواع گلخانه های ثابت : 12

گلخانه های یک طرفه. 12

گلخانه های دو طرفه. 12

گلخانه های نیمه دوطرفه. 13

انواع گلخانه ها از نظر تولید و تیپ سازه 13

گلخانه های چوبی.. 13

تیپ گلخانه. 14

گلخانه های فلزی یا مدرن.. 15

اسکلت گلخانه. 15

جریان هوا در گلخانه. 16

کنترل شرایط محیطی گلخانه. 17

درجه حرارت در گلخانه ها 17

نیاز نوری گیاهان.. 17

آبیاری گلخانه ها 18

آبیاری تحت فشار 18

میزان EC.. 18

گاز کربنیک در گلخانه ها 19

کشاورزان برای تاسیس گلخانه تقریبا هیچ ریسکی روبرو نیستند. 20

هر هزار مترمربع گلخانه معادل ۱۰ هزار مترمربع زمین کشاورزی.. 20

وسعت گلخانه هر چقدر باشد، ساعت کار ثابت است... 21

موهبت کشت خارج از فصل.. 21

آبیاری کرتی و غرقابی معنایی جز پرورش علف هرز ندارد. 22

انتخاب زمان کشت... 23

چگونه گلخانه بسازیم؟. 31

ساختمان گلخانه. 31

گرمایش.... 32

دی‌اکسید کربن و نور 32

کنترل شرایط محیطی گلخانه. 33

دما 33

چشم انداز بحث... 34

ساخت گلخانه. 35

جریان هوا در گلخانه. 36

کنترل شرایط محیطی گلخانه. 37

درجه حرارت در گلخانه ها 37

نیاز نوری گیاهان.. 38

آبیاری گلخانه ها 38

آبیاری تحت فشار 38

گاز کربنیک در گلخانه­ها 39

زهکشی گلخانه. 39

بادکشن.. 39

انواع پوششهای گلخانه ای.. 40

شیشه. 40

پوششهای پلاستیکی.. 40

سکوها و بسترهای کشت... 41

نحوه قرار گرفتن سکوها 42

سکوها و بسترهای زمینی گلهای بریده 42

تجهیزات و ادوات مورد نیاز در گلخانه ها 42

اسکلت گلخانه. 43

در حال حاضر دو نوع گلخانه رواج دارد: 43

در هنگام ساخت گلخانه بايد نکات زير را در نظر گرفت: 44

زهکشی گلخانه. 45

بادشکن.. 45

انواع پوششهای گلخانه ای شیشه. 45

پوششهای پلاستیکی.. 45

سکوها و بسترهای کشت... 46

نحوه قرار گرفتن سکوها 47

سکوها و بسترهای زمینی گلهای بریده 47

شرایط لازم برای احداث گلخانه ها 48

محل مناسب احداث گلخانه. 48

وجود آب کافی با کیفیت مناسب... 48

سایر تجهیزات مورد نیاز گلخانه. 48

آفات و بیماریهای مهم گلخانه ای.. 48

تریپس.... 49

شته ها 50

مگس سفید. 50

حلزون های صدف دارو(رابها) 51

کنه تارعنکبوتی.. 51

شپشکهای سپردار 52

نکات مهم در پیشگیری از امراض و آفات... 53

مساحت اقتصادی.. 54

معایب کشت هیدروپونیک.... 54

گزینه های ذیل را می توان به عنوان معایب این نوع کشت عنوان کرد : 54

مزایای کشت هیدروپونیک.... 55

کشت هیدروپونیک در منازل.. 55

ضرورت اندیشه هیدروپونیک.... 56

نوشتن طرح توجیه مالی واقتصادی.. 59

ساختمان گلخانه. 61

گرمایش.... 62

دی اکسید کربن و نور 62

ساخت گلخانه. 63

کنترل شرایط محیطی گلخانه. 63

دما 63

جلوگیری از اتلاف حرارت... 64

رطوبت نسبی.. 64

ساختن گلخانه. 65

جریان هوا در گلخانه. 65

چشم انداز بحث... 65

کشت گلخانه ای، کشت گلخانه ای چیست... 66

تعریف گلخانه. 66

محل احداث گلخانه. 66

جهت گلخانه ها 67

جریان هوا در گلخانه. 68

کنترل شرایط محیطی گلخانه. 68

درجه حرارت در گلخانه ها 68

نیاز نوری گیاهان.. 69

آبیاری گلخانه ها 69

گاز کربنیک در گلخانهها 70

زهکشی گلخانه. 71

بادکشن.. 71

انواع پوششهای گلخانه ای.. 71

کشت گلخانه ای.. 71

سکوها و بسترهای کشت... 72

نحوه قرار گرفتن سکوها 73

سکوها و بسترهای زمینی گلهای بریده 73

تجهیزات و ادوات مورد نیاز در گلخانه ها 74

نحوه کشت : 74

انتقال نشاء به زمین اصلی : 75

تراکم بوته ها : 75

آبیاری : 76

هرس اولیه : 77

برداشت محصول : 78

در مورد خیار چی میدونید؟. 79

ساخت گلخانه، چطور گلخانه بسازیم؟. 80

نحوه ساخت گلخانه. 81

ساختمان گلخانه. 81

گرمایش.... 81

دی اکسید کربن و نور 82

کنترل شرایط محیطی گلخانه. 83

دما 83

جلوگیری از اتلاف حرارت... 83

رطوبت نسبی.. 84

جریان هوا در گلخانه. 85

چشم انداز بحث... 85

پرورش گوجه فرنگی در گلخانه. 85

انواع کشت گوجه فرنگی: 86

دمای مناسب: 87

تلقیح : 88

زمان تلقیح : 89

کشت گلخانه‌ای گوجه فرنگی.. 89

انواع کشت گوجه فرنگی.. 90

طول دوره جوانه زنی.. 91

دمای مناسب... 92

هرس.... 92

تلقیح.. 93

زمان تلقیح.. 93

گلخانه خانگی.. 94

گلخانه محکم.. 96

گلخانه با قاب چوبی.. 96

گلخانه کوچک.... 97

طرح گلخانه ارزان.. 97

گلخانه گنبدی شکل.. 98

درست کردن گلخانه با پنجره های بی استفاده 98

درست کردن گلخانه با درهای قدیمی و بی استفاده 99

گلخانه هرمی شکل.. 99

ساخت گلخانه با استفاده از بطری های پلاستیکی.. 100

مراحل ساخت یک گلخانه خانگی.. 100

- تعریف گلخانه. 108

سالنهای گلخانه ای تولید قارچ های خوراکی: 109

محل مناسب احداث گلخانه. 110

طرح گلخانه حلقه ای.. 112

گلخانه با قاب چوبی.. 113

گلخانه کوچک.... 113

طرح گلخانه ارزان.. 113

گلخانه گنبدی شکل.. 114

درست کردن گلخانه با پنجره های بی استفاده 114

درست کردن گلخانه با درهای قدیمی و بی استفاده 114

گلخانه هرمی شکل.. 114

جدیدترین ایده های خلاقانه ساخت گلخانه خانگی.. 115

جدیدترین ایده های خلاقانه ساخت گلخانه خانگی.. 116

انواع پوشش های گلخانه ای و تجهیزات مورد نیاز 122

سکوها و بسترهای کشت... 124

تجهیزات و ادوات مورد نیاز در گلخانه ها 125

محل مناسب برای ساخت گلخانه را انتخاب کنید. 126

منابع.. 130

مقدمه


اقتصاد ایران طی سالهای اخیر به ویژه به خاطر افزایش قیمت نفت رشد چشمگیری داشته است. امروزه تمامی کشور های جهان در پی بدست آوردن پیشرفتهایی در زمینه بهره وری هستند، بدین معنی که بتوانند با مصرف منابع کمتر به مقدار تولید بیشتری دست یابند. به منظور افزایش بهره وری اقتصادی ایران باید به بخش کشاورزی به عنوان یکی از بخش های مهم و عمده فعالیت آن، میتواند ما را در جهت دست یابی به توسعه اقتصادی یاری کند.


حال برای رسیدن به این مهم ابتدا باید چالشهایی که بر سر راه است بررسی و ریشه یابی شود.

ارتباط با طبیعت و تماس مداوم با آن موجب آرامش خاطر و انبساط فکری بشر می شود و انسانها همواره کوشیده اند به نحوی طبیعت را وارد محیط زندگی خود سازند. در این میان اغلب گیاهان به شرایط خاصی برای بقا نیاز دارند که برای تامین این نیاز، تکنولوژی ساختمان به کمک بشر آمد و در طی زمان با ابداع سازه های فضا کار، گلخانه های کوچک به گلخانه هایی بسیار بزرگ بدل شدند.مهمترین پارامترهای فشار به شرح ذیل می باشد:

1- رشد روز افزون جمعیت

2- کمبود آب

3- تفاوت های منطقه بهره وری

4- عدم پیوستگی بازارها

5- کمبود نهاده های تولیدی

* رشد روز افزون جمعیت:

رشد روز افزون جمعیت در جهان امرو، نیاز به فرآورده های کشاورزی را افزایش داده و در نتیجه، فشار یر منابع پایه مورد استفاده برای تولیدات را زیاد نموده است، مردم جهت تامیین غذا به شدت به کشاورزی وابسته هستند و با توجه به محدودیت منابع و عوامل تولید، باید سعی کرد از منابع ونهاده های موجودبه طور کارا و بهینه استفاده گردد، در این صورت با سطح فعلی کاربرد نهاده ها می توان تولید را افزایش داد و یا در این سطح تولید فعلی را بانهاد
دسته بندی: کارآفرینی » کشاورزی

تعداد مشاهده: 6409 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 130

حجم فایل:2,940 کیلوبایت

 قیمت: 20,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل پشتیبانی 24 ساعته : 09909994252